Prijava za mailing liste

U prijavnoj formi ispod upišite Vašu e-mail adresu i odaberite grad u kojem želite da se testirate, bez obzira u kom gradu živite. Možete odabrati više gradova, te ćete dobijati obaveštenja o testiranjima samo u tim gradovima.

Napomena: Što veći grad odaberete, veća je verovatnoća da će u tom gradu skorije biti održano testiranje i obrnuto. Veći gradovi imaju redovna godišnja testiranja, dok se u drugim testiranja odvijaju sporadično, ili po popunjavanju određenog broja prijavljenih/zainteresovanih.

Odaberi listu(e):